Programförklaring

Finska nu arbetar för att öka intresset för det finska språket och finsk kultur i Sverige, samt öka kunskapen kring barns tvåspråkighet. Målet är att utveckla samhörigheten och kontakterna mellan Sverige och Finland och därigenom främja ett flerspråkigt Sverige.

 

Med tanke på det bilaterala samarbetet finns det ett stort värde i att många talar svenska i Finland och finska i Sverige. Språkfrågan är därmed inte endast en angelägenhet för den enskilde individen, utan även viktig för att främja kontakterna mellan Sverige och Finland - och i förlängningen det nordiska samarbetet. Det här är bakgrunden till att Kulturfonden för Sverige och Finland har tagit initiativ till projektet Finska nu.

 

Projektets utgångspukt är flerspråkighet som en samhällelig resurs.  Trots att fokus här ligger på det finska språket vill projektet samtidigt också lyfta fram andra minoritetsspråk. Att öka kunskapen om barns förmåga att lära sig flera språk är en viktig del i projektet. Finland har en omfattande kunskap kring att utveckla barns tvåspråkighet som projektet Finska nu vill lyfta fram och dra nytta av. 

 

Finska nu vänder sig till personer som har finsk bakgrund, men som inte nödvändigtvis har finska som aktivt hemspråk eller överhuvudtaget behärskar språket. Inom den här målgruppen vill projektet sprida information om hur familjer med finsk bakgrund kan utnyttja minoritetsspråklagen och den finskspråkiga infrastrukturen i Sverige. Samtidigt erbjuder projektet ett tillfälle för var och en att fundera på sina egna språkliga rötter, och om eller hur det finska språket ska förvaltas inom familjen.

 

Förskolan är en viktig plattform för Finska nu. Barnen, föräldrarna och förskolepersonalen ses som en samverkande helhet. Barnen får övningar i språk och sånger, samtidigt som föräldrarna får möjlighet att bli mera medvetna om sina historiska rötter. Förskolepersonalen får å sin sida ökad kunskap om finskans särställning och blir varse om hur de kan stimulera barn att lära sig flera språk. I det här sammanhanget är den reviderade läroplanen för förskolan ett viktigt komplement till minoritetsspråklagen.

 

Även om alla språk förstås är lika värda, är ett av målen med Finska nu att visa på det finska språkets särskilda ställning i Sverige och göra det mer känt för folk i allmähet. Projektet lyfter fram Finlands och Sveriges gemensamma historia och särskilda samhörighet tack vare de språkliga kopplingarna.

 

Projektets organisation och aktiviteteter ska kännetecknas av en positiv och öppen attityd. Det ska inte exkludera någon som inte kan finska eller inte har finsk bakgrund. När tiden är mogen är planen också att samverka med andra projekt, organisationer och nätverk.

 

Finska nu i Sverige är ett systerprojekt till Svenska nu i Finland, och det finns en naturlig samverkan mellan de här projekten.  En levande svenska i Finland stöder en levande finska i Sverige - och vice versa.